Zwrot podatku z niemiec

zwrot podatku

Zwrot podatku z Niemiec

Pracując na terenie Niemiec, otrzymujemy niemiecki numer podatkowy. Mamy wtedy obowiązek rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym. Przynależność do urzędu skarbowego zależy od miejsca zameldowania lub zarejestrowania w danym urzędzie skarbowym. Osoby posiadające własną firmę jak również emeryci oraz osoby otrzymujące zasiłki społeczne mają również obowiązek rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym. W celu składania zeznania podatkowego należy posiadać niemiecki numer podatkowy, czyli odpowiednik NIP-u (numer identyfikacji podatkowej). W Niemczech ten numer nadawany jest dożywotnio i jest niezależny od zmiany miejsca zamieszkania czy stanu cywilnego. Należy również zaznajomić się z sześcioma klasami podatkowymi obowiązującymi w Niemczech. Są one zależne od uzyskiwanych dochodów oraz czy jesteśmy w związku małżeńskim lub osobą samotną. Należy się upewnić, że należymy do odpowiedniej klasy podatkowej aby uniknąć niepotrzebnej nadpłaty podatku. Zeznanie podatkowe musi być dostarczone do urzędu skarbowego dla każdego roku podatkowego. Termin składania zeznań to 31 maja danego roku za poprzedni rok podatkowy. Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu. Można się wtedy skontaktować z niemieckim urzędem skarbowym, czyli Finanzamt. W celu uzyskania danych kontaktowych niemieckiego urzędu skarbowego musimy odnaleźć informacje, do którego lokalnego urzędu należy nasze zeznanie podatkowe. Tego typu informację można uzyskać z naszej niemieckiej karty podatkowej. Powinna się tam znajdować informacja na temat lokalnego urzędu skarbowego, do którego należymy. Po uzyskaniu nazwy urzędu skarbowego, gdzie powinno zostać złożone nasze zeznanie podatkowe, można odnaleźć jego dane kontaktowe na odpowiedniej stronie internetowej zawierającej dane na temat niemieckich urzędów skarbowych. Po uzyskaniu danych kontaktowych lokalnego urzędu skarbowego, można się z nim skontaktować drogą telefoniczną lub pisząc odpowiedni list. W przypadku pracy na terenie Niemiec, jeżeli nie złożymy samodzielnie zeznania podatkowego, możemy otrzymać wezwanie od niemieckiego urzędu skarbowego – Finanzamt. Termin składania zeznania podatkowego w Niemczech upływa 31 maja danego roku. Jeżeli nie złożymy zeznania na czas i nie wystąpiliśmy o przedłużenie tego terminu, otrzymamy wiadomość z Finanzamt z wymogiem złożenia zeznania na temat naszych dochodów, gdyż jeżeli tego nie zrobimy, zostaniemy obciążeni odpowiednią karą pieniężną. Nawet w przypadku braku dochodów w danym roku podatkowym nadal należy złożyć zeznanie podatkowe. W takim przypadku należy dostarczyć informacje na temat zerowych dochodów podczas danego roku podatkowego. Nasz pracodawca ma obowiązek przedstawienia w urzędzie skarbowym informacji na temat naszych dochodów do 10 dnia następnego miesiąca po uzyskaniu dochodu. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, może otrzymać odpowiednią karę pieniężną. Wezwania od niemieckiego urzędu podatkowego najczęściej otrzymują osoby należące do najniższego progu podatkowego, gdyż często zdarzają się sytuacje, gdzie opłacony podatek jest niższy niż wymagany. Wtedy należy skorygować tę nieprawidłowość i zapłacić zaległy podatek. Ważnie jest również złożenie zeznania podatkowego w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Należy wtedy dostarczyć informacje na temat podatku dochodowego, podatku VAT jak również dane na temat przychodów naszej firmy. Istotne jest aby zeznania podatkowe były złożone na czas. Nie chcemy bowiem otrzymać wezwania od niemieckiego urzędu skarbowego z informacją o nałożonej na nas karze pieniężnej.

Zwrot podatku

Zwrot podatku z Niemiec można uzyskać nawet do 4 lat wstecz, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie ma co czekać! Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, najlepiej kliknij na powyższy link. Profesjonalny przedstawiciel zdobędzie dla Ciebie wymagane dokumenty (jeśli ich nie posiadasz), wypełni formularze podatkowe, dostarczy je do niemieckiego urzędu i pozostanie z nim w kontakcie w celu kontrolowania i przyspieszania procesu zwrot podatku, a także odpowie na zapytania urzędników, jeśli takowe się pojawią. Odzyskaj swoje pieniądze szybko i bez problemu.